Kemi


IPA Sprit 70% 1L
140,00 DKK
Kaliumchlorid 100g
29,00 DKK
PH Måler PHscan30
521,00 DKK
pH strips 1 - 12 pH
35,00 DKK
VWP miljøvenligt afkalkning 1l
120,00 108,00 DKK
VWP Steriliser 100g
25,00 DKK
VWP Steriliser 400g
62,00 DKK
VWP Steriliser 4kg
399,00 DKK